СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

( ідентифікаційний код 39425040)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ», ідентифікаційний код 39425040 (далі по тексту - «Асоціація»), продовжує свою діяльність в результаті зміни найменування АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ».

АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» (УАВЕ) діє на основі Закону України  "Про електроенергетику", Цивільного та Господарського кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», інших законів та нормативно-правових актів, цього Статуту та внутрішніх положень Асоціації, рішень органів управління Асоціації, прийнятих в межах їх компетенції. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на її створення». Для заснування Асоціації скликається З'їзд Асоціації, право брати участь у якому мають усі засновники Асоціації.

1.2. Повне найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Скорочене найменування українською мовою: УАВЕ

Повне найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ».

Скорочене найменування російською мовою: УАВЭ.

Повненайменуванняанглійськоюмовою: ASSOCIATION «UKRAINIAN ASSOCIATION of RENEWABLE ENERGY».

Скорочене найменування англійською мовою: UARE.     

1.3. Місцезнаходження Асоціації: 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 1.

1.4. Засновниками Асоціації є:

 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», ідентифікаційний код 37581105, місцезнаходження: 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Антенна, будинок 8;
 2.   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС ЕНЕРДЖІ», ідентифікаційний код 38301747, місцезнаходження: 77457, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Радча, вулиця Фуштея, будинок 5;
 3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОІНВЕСТ», ідентифікаційний код 24895253, місцезнаходження: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, провулок Станіславського, будинок 16;
 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ», ідентифікаційний код 36885544, місцезнаходження: 03040, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 1;
 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ПЛЮС»,  ідентифікаційний код 37784089, місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Фединця, будинок 11 А;
 6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС», ідентифікаційний код 37493365, місцезнаходження: 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Швабська, будинок 67;
 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМВУД»,ідентифікаційний код 37772754, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, ЛІТ. А, групи приміщень №177;
 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНДЖИ БЕРШАДЬ», ідентифікаційний код 37908389, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, ЛІТ. А, групи приміщень №177;
 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНДЖИ ТОМАШПІЛЬ», ідентифікаційний код 37248921, місцезнаходження: 03680, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, ЛІТ. А, групи приміщень №177;
 10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛОДАР ПІВІ», ідентифікаційний код 38058759,  місцезнаходження: 65125,  Одеська область, м. Одеса , вул. Єврейська, буд. 23 А, офіс 3/1

1.5. Асоціація утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.6. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.7. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

1.8. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:

-          разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;

-          пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

-          дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

-          доходів, отриманих як третейський збір;

-          надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

1.9. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

1.10. Асоціація створена для сприяння розвитку відновлюваної (альтернативної) електроенергетики України, представництва інтересів своїх членів у органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, захисту прав учасників Асоціації, забезпечення зв'язків з громадськістю.

1.11. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об'єднує підприємства у сфері відновлюваної (альтернативної) електроенергетики, як вітчизняні так і іноземні.

1.12. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом.

1.13. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, символіку, фірмову марку, товарні знаки, може мати комерційне найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством, відкриває рахунки в банку.

Асоціація є неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством) та господарською асоціацією відповідно до законодавства України та створюється на необмежений строк.

Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені набувати прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.14. Асоціація має право:

-          входити до складу електроенергетичних об'єднань світу;

-          відкривати закордонні представництва, співробітничати з енергетичними об'єднаннями інших країн;

-          здійснювати популяризацію розвитку відновлюваної (альтернативної) електроенергетики;

-          організовувати та проводити семінари, симпозіуми, конференції і т.ін.;

-          представляти інтереси Асоціації та її членів  в судах усіх юрисдикцій, в тому числі і в міжнародних судах;

-          представляти інтереси Асоціації та/або її членів в усіх державних органах влади та місцевого самоврядування, як на території України, так і за її межами;

-          організовувати видання щомісячних/щорічних друкованих та/або електронних видань;

-          на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним їй майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем в судах всіх юрисдикцій та/або інстанцій, у тому числі у господарських та адміністративних судах, третейському суді та міжнародних судових органах;

-          укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти) щодо реалізації предмету своєї діяльності;

-          відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;

-          користуватися кредитами, позиками;

-          здійснювати найм працівників на підставі трудових договорів (угод), організовувати діяльність трудового колективу;

-          створювати дорадчі органи, секції, центри, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без права юридичної особи, затверджувати положення про них.

1.15. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном.

Асоціація не відповідає за зобов'язаннями її членів та/або держави, а члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації та/або держави.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

2.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

2.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

-          ціни, за якою продається товар;

-          кількості товару, що виробляється;

-          стандартних формул, за якими ціна обраховується;

-          підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

-          відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

-          кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

-          не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

-          купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);

-          призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;

-          розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

-          розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

2.3. Асоціація не має на меті отримання прибутку.

2.4. Метою створення Асоціації є: об'єднання осіб, що здійснюють діяльність у сфері відновлюваної (альтернативної) енергетики; взаємодія з органами державної влади та управління, що регулюють та контролюють діяльність таких суб‘єктів на території України; представництво та захист спільних інтересів членів Асоціації в органах державної влади і перед третіми особами; вивчення споживчого ринку, пошук і налагодження ділових контактів з вітчизняними та закордонними партнерами, суб’єктами ринку з виробництва електричної енергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії.

2.5. Асоціація діє на основі таких принципів:

-          законності;

-          компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Асоціації;

-          довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Асоціації;

-          добровільної участі членів Асоціації в проектах і програмах, що здійснюються за рішеннями Ради Асоціації;

-          обов'язкового виконання рішень, що приймаються З'їздом Асоціації;

-          самостійності та незалежності від державних структур.

2.6. Основними завданнями Асоціації є:

-          захист прав та інтересів енергетичних підприємств, які виробляють електричну енергію з відновлюваних (альтернативних) джерел - членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;

-          сприяння створенню правової бази для здійснення діяльності по виробництву електричної енергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії;

-          сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів підприємств – учасників Асоціації;

-          ознайомлення громадськості з діяльністю підприємств-учасників Асоціації та їх роллю в економічному житті України;

-          організація інформаційної, методичної допомоги членам Асоціації

-          сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у сфері діяльності по виробництву електричної енергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії;

-          утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між виробниками електричної енергії та її споживачами;

-          доведення до енергогенеруючих підприємств Асоціації законодавчих та нормативних актів, проектів, ініціатив органів державної влади та управління, а також  регулятора у сфері енергетики з питань, що стосуються  діяльності по виробництву електричної енергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії;

2.7. Для досягнення зазначених завдань Асоціація:

-          домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються діяльності по виробництву електричної енергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії;

-          підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, регулятором у сфері енергетики, іншими органами державної влади та співробітничає щодо вироблення основних напрямів розвитку галузі, вдосконалення контролю за діяльністю електроенергетичних підприємств, податкової політики, порядку встановлення, надання, виплати та розрахунку «зеленого» тарифу тощо;

-          створює спільно з відповідними навчальними закладами школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;

-          співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали;

-          надає консультації та допомогу членам Асоціації у всіх справах, що стосуються діяльності підприємств – учасників Асоціації, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

-          самостійно або у співпраці з іншими учасниками енергетичного ринку організовує симпозіуми, семінари, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

-          вивчає і поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного виробництва електроенергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії, а також надає допомогу підприємствам – учасникам Асоціації в організації їхньої роботи;

-          координує діяльність підприємств у сфері спільних інтересів членів Асоціації;

-          залучає представників підприємств – учасників Асоціації до участі в заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою розвитку економіки та енергетичної галузі.

 3. УМОВИ ЩОДО ПРИНЦИПІВ КООРДИНАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ.

3.1. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:

3.3.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

3.3.1.1. Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

3.3.1.2. Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

3.3.1.3. Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

3.3.1.4. Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

3.3.1.5. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

3.3.2. Забезпечення інформацією:

 1. Збирання серед учасників Асоціації даних лише про:

-       виробництво та виробничі потужності;

-       проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;

-       інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;

-       технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої передбачено підпунктами 3.3.1.2. та 3.3.1.3.

3.3.2.2. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.

3.3.3. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

3.3.4. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:

-          співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

-          захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

-          сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.

3.3.5. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ.

4.1. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників (за текстом – учасники та/або члени).

4.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює (має намір) та/або здійснює свою діяльність у сфері відновлюваної (альтернативної) енергетики відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.3. Членами Асоціації можуть бути зареєстровані в Україні у встановленому порядку енергогенеруючі підприємства інших країн, які визнають Статут Асоціації і виявили бажання увійти до неї на однакових з українськими енергогенеруючими підприємствами умовах. Крім заяви, вони подають до Асоціації основні відомості і показники діяльності підприємства та підтвердження здійснення діяльності з виробництва електроенергії з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії. Порядок сплати ними членських внесків визначається З'їздом Асоціації.

4.4. Членами Асоціації з правом дорадчого голосу можуть бути підприємства та організації, які працюють за договором з Асоціацією (або нею утворені) в інтересах енергогенеруючих підприємств - членів Асоціації. Ці підприємства сплачують внески в порядку, затвердженому Радою. Члени Асоціації з правом дорадчого голосу можуть брати участь в засіданнях З'їзду Асоціації та Ради Асоціації, надавати свої усні та або письмові пропозиції, проте без права голосу при голосуванні.

Підприємства та організації, що входять до Асоціації, зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

4.5. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов'язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника підприємства або уповноваженого ним представника.

4.6. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі заяви, складеної за зразком, затвердженим Радою, і письмового визнання Статуту Асоціації.

Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Радою з наступним затвердженням його З'їздом Асоціації.

Відмова у прийнятті в члени Асоціації не вимагає обґрунтування.

4.7. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.

4.8. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:

-          учасник Асоціації припиняє діяльність;

-          компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;

-          учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

4.9. Виключення здійснюється відповідно до рішення Ради Асоціації з наступним затвердженням його З'їздом Асоціації.

4.10. Вихід здійснюється за письмовою заявою члена Асоціації від індивідуального члена та рішення зборів - від колективного члена.

 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.

5.1. Члени Асоціації мають право:

-          обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них;

-          подавати пропозиції до порядку денного З'їзду Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку його роботи;

-          брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та підприємств-учасників;

-          користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються виконавчим органом Асоціації;

-          одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління, а також з регулятором у сфері енергетики;

-          добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за один місяць;

-          звертатися з позовом до суду у разі порушення Асоціацією комерційної таємниці.

     Члени Асоціації мають рівні права та обов'язки.

5.2. Члени Асоціації зобов'язані:

-          дотримуватися Статуту, положень Асоціації та виконувати рішення, що приймаються З'їздом, Радою Асоціації;

-          брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;

-          підвищувати ефективність роботи та престиж енергогенеруючих підприємств, їхню репутацію у споживачів;

-          розвивати співробітництво між енергогенеруючими підприємствами на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов'язань;

-          вчасно сплачувати членські внески та інші платежі;

-          своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства, заміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників підприємства та інше;

-          не розголошувати все, що являє собою комерційну таємницю, навіть після завершення їхньої діяльності в Асоціації.

6. УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ.

6.1. Управління Асоціацією здійснюють:

-          З'їзд Асоціації;

-          Рада Асоціації;

-          Голова Асоціації.

6.2. Вищим органом Асоціації є З'їзд.

6.3. З'їзд скликається за рішенням Ради: Головою Ради або Головою  Асоціації не рідше одного разу на рік. Повідомлення про скликання З'їзду надсилається всім членам Асоціації поштою цінним листом з повідомленням або вручається особисто уповноваженому представнику члена Асоціації під розпис не менш ніж за 20 календарних днів до проведення З'їзду.

6.4. Позачерговий З'їзд скликається на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації або 2/3 членів Ради. Така вимога підписується всіма ініціаторами позачергового З'їзду, зазначеними в цьому підпункті Статуту, та є підставою для направлення відповідного повідомлення всім членам Асоціації в порядку, передбаченому пп. 6.3. цього Статуту.

6.5. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 представників членів Асоціації.

Рішення З'їзду приймаються кваліфікованою більшістю голосів 3/4 присутніх на З'їзді представників членів Асоціації з таких питань:

-          внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, в тому числі шляхом викладення його в новій редакції;

-          прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;

Рішення З'їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З'їзді представників членів Асоціації або шляхом опитування. При цьому Голова Асоціації або Голова Ради Асоціації направляє в письмовій формі запит всім членам Асоціації з викладенням питання (питань) порядку денного, запропонованого до голосування, та проекту відповідного рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини загального складу дійсних членів Асоціації  в письмовій формі дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.

6.6. До компетенції З'їзду Асоціації належить:

-          внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації, в тому числі шляхом викладення його в новій редакції;

-          розгляд і затвердження звітів Ради, Голови Асоціації  та Ревізійної комісії Асоціації (в разі її утворення);

-          затвердження рішень Ради про прийняття до Асоціації та виключення з неї її членів;

-          затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань, запропонованих її членами;

-          затвердження встановлених Радою розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;

-          обрання строком на один рік , але не більше трьох разів підряд, Голови Ради та членів Ради, а також Ревізійної комісії (в разі її утворення);

-          прийняття рішення про створення Третейського суду при Асоціації та призначення Голови та суддів.

-          делегування певної частини належних йому повноважень Раді або Голові Асоціації.

6.7. Усі рішення прийняті Радою, які підлягають подальшому затвердженню З'їздом Асоціації, є чинними з моменту їх прийняття, навіть до моменту їх затвердження З'їздом Асоціації, та втрачають свою силу лише з моменту відмови З'їзду Асоціації в їх затвердженні.

6.8. У період між З'їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації, яка складається з Голови Ради та одинадцяти членів Ради.

6.9. Рада Асоціації:

-          скликає З'їзд Асоціації, визначає порядок денний З'їзду, час і місце його проведення;

-          вносить на розгляд З'їзду проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

-          здійснює контроль за реалізацією рішень З'їзду і затверджених ним основних напрямів діяльності Асоціації;

-          приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому ст. 4 Статуту;

-          усі власні рішення, які підлягають подальшому затвердженню З’їздом Асоціації, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх належного оформлення передає на затвердження З’їзду;

-          затверджує кошторис на утримання Асоціації та її виконавчого органу;

-          призначає (обирає) на посаду Голову Асоціації, звільняє його з посади та встановлює розмір його посадового окладу;

-          за пропозицією Голови Асоціації затверджує на посаді Заступника Голови Асоціації, визначає поточні завдання, здійснює контроль за їх виконанням;

-          сприяє роботі Третейського суду Асоціації (в разі його створення);

-          визначає розмір та порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, а також для членів Асоціації прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу, затверджує зразок заяви на вступ до Асоціації.

Члени Ради Асоціації можуть делегувати своє право на представництво інтересів члена Ради Асоціації на засіданнях Ради Асоціації іншому члену Ради Асоціації на підставі довіреності, оформленої у встановленому законодавством порядку.

6.10. Засідання Ради Асоціації скликаються Головою Ради або Головою Асоціації не рідше

двох разів на рік. Засідання Ради вважається правомочним, а рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Ради, включаючи Голову Ради. Рішення Ради підписується Головою Ради. Крім цього, голосування може проводитись шляхом опитування. При цьому Голова Асоціації або Голова Ради Асоціації не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів направляє в письмовій формі поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис уповноваженого представника члена Асоціації, запит всім членам Ради Асоціації (включаючи Голову Ради) з викладенням питання (питань) порядку денного, запропонованого до голосування, та проекту відповідного рішення. Рішення в письмовій формі (поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис Голови Ради або іншого уповноваженого на те представника Асоціації) не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з моменту отримання повідомлення направляється на адресу Асоціації. Крім цього, з метою прискорення процедури опитування дозволяється його проведення засобами електронного зв’язку (електронної пошти) з наступним оформленням такого рішення в письмовому (друкованому) вигляді та підписанні його членами Ради Асоціації.

6.11. Голова Ради Асоціації:

-          представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях;

-          є повноважним представником національних виробників електроенергії з відновлюваних (альтернативних) джерел і Асоціації у відносинах із зарубіжними енергогенеруючими підприємствами, їхніми об'єднаннями, іншими зарубіжними організаціями;

-          скликає та головує на З'їздах та засіданнях Ради Асоціації;

-          здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом рішень З'їздів та Ради Асоціації;

-          вносить на засідання Ради пропозиції щодо кандидатур на посаду Голови Асоціації;

6.12. Голова Асоціації:

-          очолює виконавчий орган Асоціації;

-          організовує виконання рішень З'їздів та Ради Асоціації;

-          представляє виконавчий орган Асоціації та саму Асоціацію в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;

-          сповіщає членів Асоціації про час і місце проведення З'їзду та його порядок денний не пізніше ніж за 20 днів до його скликання;

-          розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;

-          утворює необхідні підрозділи виконавчого органу і призначає їх керівників;

-          у межах затвердженого кошторису фонду оплати праці визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Асоціації;

-          приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників Асоціації;

-          подає Раді для затвердження кандидатури на посаду заступника Голови Асоціації;

-          укладає від імені Асоціації договори та діє від її імені  без доручення в т.ч. при отриманні матеріальних цінностей;

-          відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;

-          зберігає печатки та штампи Асоціації та наносить їх відбиток на документи Асоціації;

-          несе персональну відповідальність за організацію в Асоціації бухгалтерського та податкового обліку, документообігу, розрахунки з бюджетами, державними цільовими фондами, працівниками та третіми особами, цільове використання та облік майна та грошових коштів Асоціації, дотримання правил санітарно-епідемічного благополуччя, пожежної безпеки, охорони праці, будівельних норм та правил, законодавства про працю та інших вимог законодавства, які встановлені для Асоціації як для юридичної особи;

-          забезпечує зв'язки із зарубіжними об'єднаннями підприємств енергетичної галузі та іншими організаціями;

-          вносить на розгляд З’їзду пропозиції щодо кандидатур Голови та суддів Третейського суду Асоціації;

-          щомісячно звітує шляхом надіслання членам Асоціації відповідних письмових звітів про цільове використання членських внесків та інших грошових надходжень та про результати такого використання.

Голова Асоціації може делегувати свої права заступнику Голови Асоціації та іншим працівникам Асоціації. З метою забезпечення реєстрації та діяльності Асоціації перше призначення Голови Асоціації здійснюється засновниками при прийняті рішення про створення Асоціації та затвердження її Статуту.

7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

7.1. В Асоціації може бути створена Ревізійна комісія, яка обирається З'їздом і підзвітна виключно йому. З'їзд визначає кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.

7.2. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.

7.3. Комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Головою Асоціації вимог Статуту, виконанням рішень З'їзду, за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації.

7.4. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх З'їздові на затвердження.

8. ФІНАНСИ ТА МАЙНО.

8.1. Кошти Асоціації утворюються за рахунок:

-          внесків членів Асоціації;

-          плати за проведення Асоціацією платних заходів, досліджень, розробок тощо;

-          надходження від інших організацій;

-          інших надходжень, отриманих на підставах, не заборонених законодавством.

8.2. Члени Асоціації не несуть відповідальності щодо її зобов'язань, Асоціація не несе відповідальності щодо зобов'язань її членів.

9. ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

9.1. Асоціація може створити постійно діючий третейський суд відповідно до вимог чинного законодавства.

 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.

10.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням З'їзду Асоціації та на інших підставах, передбачених законодавством України.

10.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною З'їздом Асоціації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Асоціацією.

У разі ліквідації активи Асоціації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

10.3. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з Державного реєстру.